ANBI

 • In het kader van de ANBI-status van Bendigamos, plaatsen we hieronder de wettelijk verplichte informatie over onze organisatie.

  *Laatste update: 30 juni 2022 – nieuwe jaarrekening en begroting toegevoegd, update beleidsplan*

  Naam: Kahal Kados Ahavat Hinam Bendigamos
  Kvk nummer: 64436373
  RSIN: 855665312
  Contactgegevens: BendigamosNL@gmail.com

  Doelstelling en visie
  Bendigamos heeft ten doel het streven naar en faciliteren van een bloeiend gemeenschapsleven, waar leden en bezoekers actief betrokken worden, waarin met – nadruk wordt geÏnvesteerd in het aantrekken en opleiden van met – name de jongere generaties – binnen een creatieve, warme en – constructieve sfeer; en de orthodox-joodse godsdienst volgens de Amsterdams Portugees-lsraëlitische ritus uit te oefenen en het voortbestaan – hiervan te waarborgen
  Bendigamos tracht dit doel, onder meer te bereiken door:
  a. het als zelfstandig kerkgenootschap organiseren, conserveren en faciliteren van gebeds-, leer- en overige diensten volgens de – Amsterdams Portugees-lsraëlitische tradities;
  b. het bijeenbrengen van middelen om te besteden aan het verwezenlijken van deze doelstelling
  c. samen te werken met andere orthodox-joodse kerkgenootschappen en/of daartoe behorende gemeenten;
  d. samen te werken met andere joodse en niet-joodse instellingen; en
  e. het verrichten van alle overige activiteiten, welke rechtstreeks of – zijdelings verband houden met de doelstelling van de gemeente.
  Bendigamos heeft niet tot doel het maken van winst. Van het doel is – uitgesloten het drijven van een onderneming.

  Beleidsplan (update 2022)
  In de afgelopen zeven jaar is een goede basis gelegd voor een groeiende en duurzame community. Het beleid voor 2022 is een voortzetting van de ingezette lijn in 2021. We zien dat we op alle punten vooruitgang en we bouwen dit graag verder uit.
  1. De huidige diensten, evenementen en communicatie (online en offline) verder uitbouwen
  2. Verdieping van onze organisatie. In de praktijk betekent dit dat we actief meer mensen meer ruimte gaan geven om bij te dragen aan onze gemeenschap, op elke manier die onze community vooruit helpt.
  3. We gaan ons onderwijs meer vorm geven. We gaan nieuwe samenwerkingen aan en kijken of we meer leraren kunnen vinden voor bar- en batmitswalessen, voor onze Kinderdiensten en andere onderwijsactiviteiten.
  4. We gaan meer mensen leren om actief deel te kunnen aan de diensten, o.a door onze Kinderdiensten te professionaliseren, door inzet van de Rabbijn en door gezellige studiegroepen.
  5. Onze gemeenschap online beter vindbaar maken voor mensen van buitenaf.

  6. Nieuw: we willen op zoek naar een passender locatie voor onze community en we gaan proberen om ook rabbinale ondersteuning en verzorgen van meer life events kunnen bieden aan onze leden.

  Op deze vijf punten is in 2021 behoorlijk wat vooruitgang geboekt. We hebben nog nooit zoveel events georganiseerd; onze commissies zijn uitgebreid met nieuwe vrijwilligers en we hebben vaker kinderdiensten. Extra docenten voor bar/bat mitswa lessen hebben we helaas nog niet gevonden. Wel zijn er steeds meer mensen die leren om actief deel te nemen aan onze dienst. Ook hebben we online een aantal stappen gemaakt, zo hebben we inmiddels een instagram account.

  Bestuur
  Het bestuur bestaat uit een Voorzitter, Penningmeester en Secretaris. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de organisatie en zet zich voornamelijk in op de uitvoering van het beleid. De Penningmeester houdt zicht op de uitgaven en inkomsten en houdt zich bezig met de begroting en jaarrekening. De Secretaris denkt momenteel vooral mee over de ledenadministratie. Het bestuur wordt niet betaald voor de bestuursfuncties.

  Activiteiten

  Elke 2 weken vindt een synagogedienst plaats op zaterdagochtend. De groep die onze diensten bezoekt groeit nog steeds ieder jaar. Naast de diensten organiseren we ongeveer 2 à 3 keer per maand een activiteit voor alle leeftijden of voor bepaalde leeftijdsgroepen. Lezingen, borrels, feestjes, maaltijden, seminars, er is altijd wat te doen bij Bendigamos. In de coronatijd hebben we extra veel online georganiseerd en zodra de diensten weer mochten doorgaan deden we dit in de buitenlucht. Inmiddels kunnen we zeggen dat we dit helemaal tot en met juni 2022 hebben doorgezet. 

  Nieuw in de afgelopen periode is dat we een aantal diensten hebben georganiseerd op vrijdagavond, wat goed is bevallen.

  Helemaal onderaan de pagina vind je de nieuwste begroting en jaarrekening.

  Eerdere jaarrekeningen:
  Hieronder vind je enkele oudere jaarrekeningen en verslagen.
  Jaarrekening 2017

  Eerdere jaarrekeningen en verslagen:
  Het jaarverslag van juni 2015 – juli 2016
  Ons 1e (verlengde) boekjaar liep van juni 2015 tot en met december 2016. Hoe ons eerste jaar was is hieronder te lezen in het jaarverslag.

  Halfjaarverslag augustus 2016-januari 2017
  Hier ook het meeste recente korte halfjaaroverzicht, van augustus 2016 tot januari 2017.

  Begroting

  Jaarrekening 2020

  We hebben in 2020 een mooi aantal evenementen georganiseerd. We hebben wat verlies gedraaid, omdat we minder inkomsten hadden door corona en we meer hebben georganiseerd om de gemeenschap intact te houden.

  Niet op de begroting staat een geoormerkt legaat dat ons is toegekomen. Dit zal slechts worden ingezet voor duurzame investeringen die binnen het oormerk vallen. Zodra uitgaven worden gedaan uit dit legaat zal de uitgave en ook de hoogte van het resterende deel van het legaat meegenomen worden in de jaarrekening. Het legaat bedraagt €50000.

  Jaarverslag 2020

  2020 was een lastig jaar, maar desondanks hebben we veel bereikt. We hebben opnieuw meer georganiseerd dan daarvoor, al was een deel online. We vierden opnieuw veel semachot, hadden onze eerste buitenlandse reis naar London, hadden een Go Jewish Seminar, een online Seider, Kinderdiensten, verschillende Poeriemvieringen, we hadden weer een Kipoercursus en een geweldige dienst met Kipoer en we hebben elke avond Chanoeka online gevierd met als hoogtepunt onze gezamenlijke bingo. Onze vijfde verjaardag vierden we op Zoom, met ruim 100 deelnemers. Vanaf september hadden we onze diensten in de buitenlucht. Ondanks de regen en de kou zijn we met succes doorgegaan!

  Update: Begroting voor 2021

  We hebben opnieuw een huurverhoging gehad, waardoor we nu €170 per dienst betalen. Vanaf volgend jaar wordt het zelfs €250. Door de coronatijd hebben we wel organisatorische en financiële tegenvallers gehad.

  Onder kantoorkosten vallen o.a. marketingkosten (zoals drukwerk), websitehosting en de jaarlijkse attenties voor onze vrijwilligers.

  Update: begroting 2022: De gemeente als geheel is afgelopen jaar weer gegroeid. Zowel de kosten als de inkomsten gaan omhoog.

  Jaarrekening 2021