ANBI

 • In het kader van de ANBI-status van Bendigamos, plaatsen we hieronder de wettelijk verplichte informative over onze organisatie.

  Naam: Kahal Kados Ahavat Hinam Bendigamos
  Kvk nummer: 64436373
  RSIN: 855665312
  Contactgegevens: BendigamosNL@gmail.com

  Doelstelling en visie
  Bendigamos heeft ten doel het streven naar en faciliteren van een bloeiend gemeenschapsleven, waar leden en bezoekers actief betrokken worden, waarin met – nadruk wordt geÏnvesteerd in het aantrekken en opleiden van met – name de jongere generaties – binnen een creatieve, warme en – constructieve sfeer; en de orthodox-joodse godsdienst volgens de Amsterdams Portugees-lsraëlitische ritus uit te oefenen en het voortbestaan – hiervan te waarborgen
  Bendigamos tracht dit doel, onder meer te bereiken door:
  a. het als zelfstandig kerkgenootschap organiseren, conserveren en faciliteren van gebeds-, leer- en overige diensten volgens de – Amste rda ms Portugees-lsraëlitische tradities;
  b. het bijeenbrengen van middelen om te besteden aan het verwezenlijken van deze doelstelling
  c. samen te werken met andere orthodox-joodse kerkgenootschappen en/of daartoe behorende gemeenten;
  d. samen te werken met andere joodse en niet-joodse instellingen; en
  e. het verrichten van alle overige activiteiten, welke rechtstreeks of – zijdelings verband houden met de doelstelling van de gemeente.
  Bendigamos heeft niet tot doel het maken van winst. Van het doel is – uitgesloten het drijven van een onderneming.

  Beleidsplan
  In de afgelopen twee jaar is een goede basis gelegd voor een groeiende en duurzame community. Het beleid voor het komende jaar bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. De huidige diensten, evenementen en communicatie (online en offline) verder uitbouwen
  2. Verdieping van onze organisatie. In de praktijk betekent dit dat we actief meer mensen meer ruimte gaan geven om bij te dragen aan onze gemeenschap, op elke manier die onze community vooruit helpt.
  3. We gaan ons onderwijs meer vorm geven. We gaan hiervoor samenwerken met het zogenaamde Seminarium (NIS) en kijken of we meer leraren kunnen vinden voor bar- en batmitswalessen, voor wekelijkse lezingen en andere onderwijsactiviteiten.
  4. We gaan meer mensen leren om actief deel te kunnen aan de diensten, o.a met een project over Jom Kipoer (30 september 2017) en door het delen van liederen op onze Facebook groep.
  5. Onze gemeenschap online beter vindbaar maken voor mensen van buitenaf.
  Om precies te bepalen wie wat gaat doen zal er in de komende maanden een strategievergadering worden belegd.

  Bestuur
  Het bestuur bestaat uit een Voorzitter, Penningmeester en Secretaris. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de organisatie en zet zich voornamelijk in op de uitvoering van het beleid. De Penningmeester houdt zicht op de uitgaven en inkomsten en houdt zich bezig met de begroting en jaarrekening. De Secretaris denkt momenteel vooral mee over de ledenadministratie. Het bestuur wordt niet betaald voor de bestuursfuncties.

  Update: jaarrekening 2017
  Hieronder volgt de meest recente jaarrekening van Bendigamos.
  Jaarrekening 2017

  Eerdere jaarrekeningen en verslagen:
  Het jaarverslag van juni 2015 – juli 2016
  Ons 1e (verlengde) boekjaar liep van juni 2015 tot en met december 2016. Hoe ons eerste jaar was is hieronder te lezen in het jaarverslag.

  Halfjaarverslag augustus 2016-januari 2017
  Hier ook het meeste recente korte halfjaaroverzicht, van augustus 2016 tot januari 2017.

  Begroting